Funktionsbeskrivelse for afdelingsleder med souscheffunktion Bo- og Levestedet Horskær

Stilling: Afdelingsleder med souscheffunktion

Nærmeste overordnede: Leder af Horskær

Jvf. organisationsplan

Souschefen er en del af ledelsesteamet.

Stillingen som afdelingsleder/souschef er en nyoprettet stilling pr. 1. jan. 2019. Indholdet af stillingen skal derfor udvikles i samspil med institutionens leder og det øvrige ledelsesteam.  Nedenstående funktionsbeskrivelse kan således blive ændret i forhold til optimering af kompetencer og samspil som følge af en løbende dialog mellem leder og afdelingsleder/souschef. En endelig funktionsbeskrivelse skal dog være afklaret inden udgangen af 2019.

Ansvarsområdet:

Sammen med leder, medvirke til udvikling af Horskær med udgangspunkt i Horskærs værdigrundlag og menneskesyn.

Ansvarlig for det socialpædagogiske og sygeplejefaglige arbejde og udviklingen heraf.

Ansvarlig for vagtplanlægning (konkret vagtplanlægning kan evt. uddelegeres til anden medarbejder).

I samarbejde med leder skabe og udvikle et trygt og aktivt miljø, hvor beboere, pårørende og personale har mulighed for at engagere sig.

I samarbejde med leder ansvarlig for optimal anvendelse af tildelte ressourcer, herunder styring i overensstemmelse med vedtagne budgetter.

Fremme medarbejdernes faglige og personlige udvikling ved sparring og supervision.

Stedfortræder for leder over for stabsfunktioner, køkkenleder og beskæftigelsesleder ved leders fravær.

Deltage i jævnlige møder med leder og i ledelsesteam.

Deltage i ansættelsen af personale i bodelen i Horskær, (d.v.s. primært pædagoger og sundhedsfagligt personale).

Deltage i opfyldelse af de mål, bestyrelsen fastsætter.

Deltage i udviklingen af samarbejdet med aktivitets- og beskæftigelsestilbud på Horskær (primært Vikka).

Holde sig ajour med udviklingen inden for det psykiatriske område.

Afholde/deltage i årlig MUS med personale i bodelen efter nærmere aftale med leder.

Afholde/deltage i sygefraværs-, statussamtaler m.m. samt i evt. tjenestelige samtaler med medarbejdere inden for ansvarsområdet.

Opfølgning på tilsyn, med udfærdigelse og implementering af handleplaner.

Holde lederen orienteret om eget arbejdsområde.

Kvalifikationer og kompetencer:

Uddannet som pædagog, sygeplejerske, diakon eller anden relevant uddannelse på professionsbachelor-niveau.

Ledelsesfaglig uddannelse.

Ledelsesmæssig erfaring.

Gode formidlingsevner

Gode samarbejdsevner.

Beslutningskompetencer:

Kompetence til at træffe nødvendige beslutninger, der sikrer funktionens udførelse.

Uddelegering af opgaver til kompetente medarbejdere af funktionsområder.

Disponere over tildelt driftsbudget.

Vilkår i ansættelsen:

 Løn i henhold til indgået aftale.

Stillingen er på ledelsesniveau og er uden højeste tjenestetid.